اوقات شرعیاوقات به افق : تهران

غزلی از سیدامید قدسی زاده